تلفنهای دانشکده

شماره های داخلی حوزه ها و قسمت های مختلف دانشکده
 

ردیف

حوزه

رئیس / معاون / مدیر / کارشناس

شماره داخلی

۱

ریاست

رئیس دانشکده

۱۲۶-۱۰۰

۲

آموزشی / پژوهشی

معاون آموزش

۱۴۴

۳

پژوهشی

مدیر پژوهش

۱۲۹

۴

پژوهشی

کارشناس پژوهش

۱۲۸

۵

پژوهشی

کارشناس پژوهش

۱۲۹

۶

پژوهشی

کارشناس کتابخانه

۱۳۷

۷

آموزشی

مدیر گروه

۱۲۷

۸

آموزشی

مدیر گروه

۱۲۷

۹

آموزشی

مدیر گروه

۱۳۲

۱۰

آموزشی

مدیر گروه

۱۳۱

۱۱

آموزشی

مدیر گروه

۱۲۹

۱۲

آموزشی

رئیس آموزش

۱۴۱

۱۳

آموزشی

کارشناس حسابداری ناپیوسته

۱۴۰

۱۴

آموزشی

کارشناس حسابداری پیوسته

۱۴۲

۱۵

آموزشی

کارشناس حسابداری دولتی

۱۴۳

۱۶

آموزشی

کارشناس مقطع ارشد اقتصاد و حسابداری

۱۳۸

۱۷

آموزشی

بایگانی

۱۴۲

۱۸

دانشجوئی

رئیس دانشجویی

۱۲۳

۱۹

دانشجوئی

کارشناس فرهنگی

۱۲۳

۲۰

دانشجوئی

انجمن علمی

۱۳۶

۲۱

دانشجوئی

انتشارات- بوفه

۱۳۶

۲۲

اداری

رئیس امور اداری

۱۳۵

۲۳

اداری

دبیرخانه اداری و هیئت علمی

۱۳۹

۲۴

اداری

جمعدار اموال

۱۳۴

۲۵

اداری

مسئول مالی

۱۳۴

۲۶

اداری

انتظامات

۱۲۵

۲۷

اداری

آبدارخانه

۱۳۳

۲۸

اداری

تاسیسات

۱۳۰

۲۹

امتحانات

مسئول امتحانات

۱۲۴

۳۰

امتحانات

کارشناس امتحانات

۱۲۴

۳۱

مرکز آموزش

اتاق اساتید

۱۴۳

۳۲

فن آوری

کارشناس فن آوری اطلاعات

۱۲۲

 

 

لازم به ذکر می باشد جهت تماس با داخلی های فوق الذکر می بایست ابتدا یکی از شماره های زیر را شماره گیری فرمائید.

۲۲۷۷۸۲۷۴ - ۲۲۷۶۵۲۸۹

۲۲۷۷۸۲۷۶- ۲۲۷۶۵۲۹۱

۲۲۷۷۸۲۷۸- ۲۲۷۷۸۲۵۹